இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 3

#  பாலர் வம்சத்தின் கடைசி மன்னர் A   கோவிந்த பாலர் B   தரும பாலர் C   தேவபாலர் D   மகிபாலர் Answer  A   #  விக்ரமசீலா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர் யார் A   மகிபாலா B   முதலாம் நாகபட்டர் C   தருமபாலர் D   மகிரபோசர் Answer  C   #  தோமர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதிContinue reading… இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 3

இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 2

#  சோழர்கள் தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த ஆண்டுகள் A   428 B   431 C   430 D   435 Answer  C   #    ஜிடால்   மற்றும்   டங்கா   என்ற இரு அரேபிய முறை நாணயங்களை வெளியிட்டவர் A   அலாவுதீன் கில்ஜி B   பால்பன் C   முகமது பின் துக்ளக் D   இல்தூத்மிஷ் Answer  DContinue reading… இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 2

இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 1

#  விஜய நகர   நாணயங்களை அலங்கரித்த அழகான பறவை A   கண்டபேருண்டா B   மயில் C   கழுகு D   புறா Answer  A   #  இந்தியாவில்   சிஸ்டி   அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் A   கமித் உத்தின் B   முய்னுத்தீன்சிஸ்டி C   குத்புதீன் பக்தியார் காஜ்ஜி D   பாபா பரித்உத்தீன் கான்ஜி  இ  சாஜர் Answer  BContinue reading… இடைக்கால இந்தியா | Tamil – MEDIEVAL INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 1