இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 3

சீராஃவ் என்ற மூங்கில் நடனம் ஆடப்படும் மாநிலம் A   Assam B   Mizoram C   Manipur D   Chhatisgarh Answer  B   ராணா பிரதாப் சாகர் அணுமின் நிலையம் உள்ள இடம் A   ராஜஸ்தான் B   புனே C   மஹராட்டிரம் D   உத்திரபிரதேசம் Answer  A   உலகின் மிகப்பெரிய பவளத் தொடர் எங்குContinue reading… இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 3

இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 2

ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் முதன்மை குறிக்கோள் A   சமூக வளர்ச்சி B   தனி மனித வளர்ச்சி C   தொழில் வளர்ச்சி D   பொருளாதார வளர்ச்சி Answer  D   தட்ப வெப்ப மாற்றங்களுக்கான கியோட்டோ பிடோடாக்கள் எப்போது இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டது A   7th August 2002 B   17th August 2003 C   7th AugustContinue reading… இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 2

இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 1

கீழ்கண்ட எந்த நாடுகள் அருணாச்சல பிரதேசத்தோடு எல்லையை பகிர்ந்துள்ளது A   பூட்டான்   பங்களாதேஷ்    சீனா B   மியன்மார்    பக்ளாதேஷ்    சீனா C   பூட்டான்    சீனா    மியன்மார் D   பூட்டான்    பங்களாதேஷ்    மியன்மார் Answer  C   இந்தியாவில் எந்த பீடபூமியில் அதிக கனிமங்கள் உள்ளது A   மாலவ பீடபூமி B   சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமி C  Continue reading… இந்திய புவியியல் | Tamil – INDIAN GEOGRAPHY Model Question and Answer in Tamil – Page 1