பொருளாதாரம் | ECONOMY Model Question and Answer in Tamil – Page 2

#  நிர்மல் கிராம் புரஸ்கர் யோஜனா   எதனுடன் தொடர்புடையது A   கிராமப்புற குடிநீர்த் திட்டம் B   வனங்களை விரிவுபடுத்துதல் C   தொடக்கக் கல்வி மேம்பாடு D   ஒட்டு மொத்த சுகாதார விழிப்புணர்வு Answer  D   #  கீழ்கண்ட எவற்றிற்கு   மகா ரத்னா   அந்தஸ்துவழங்கப்படவில்லை A   COAL INDIA LTD B   SAIL C   ONGCContinue reading… பொருளாதாரம் | ECONOMY Model Question and Answer in Tamil – Page 2

பொருளாதாரம் | ECONOMY Model Question and Answer in Tamil – Page 1

#  இந்தியாவில் வழக்கமான வர்த்தகத்தை முதன் முதலில் தொடங்கியவர் யார் A   டச்சு B   போர்த்துகீசியம் C   பிரஞ்சு D   ஆங்கிலம் Answer  B   #  கீழ்கண்ட நாடுகளுள் எது உலக வர்த்தக நிறுவனத்தின் உறுப்பு நாடு A   சூடான் B   ஆப்கானிஸ்தான் C   பூட்டான் D   இந்தியா Answer  B   # Continue reading… பொருளாதாரம் | ECONOMY Model Question and Answer in Tamil – Page 1

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 5

#  ஆரம்ப காலத்தில் இலங்கையை வென்று ஆட்சி புரிந்த சோழ மன்னர் யார் A   கரிகாலன் B   எலாரா C   உதயங்கரா D   நெடுஞ்செழியன் Answer  B   #  கற்புக்கரசி கண்ணகிக்கு கோவில் கட்டிய மன்னர் யார் A   எலாரா B   கரிகாலன் C   செங்குட்டுவன் D   முடிக்குடுமி Answer  C   # Continue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 5

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 5

#  தென்னிந்தியாவில் யார் தலைமையில் சமண மதம் பரப்பப்பட்டது A   ஸ்தலபாகு B   பத்ரபாகு C   அசோகர் D   சந்திரகுப்த மௌரியர் Answer  B   #  சமண மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அசோகனின் பேரன் யார் A   சம்ப்ரதி B   குணாலா C   தசரதா D   சலிசுகா Answer  A   #  கீழ்கண்ட எவைContinue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 5

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 4

#  இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த முதல் சீன யாத்திரிகர் A   இட்சிங் B   யுவான்சுவாங் C   பாஹியான் D   இவர்களில் யாருமில்லை Answer  C   #  இந்திய   தொல்லியலின் தந்தை  என்றழைக்கப்பட்டவர் யார் A   ஜான் மார்ஷல் B   எஸ்  ஆர்  ராவ் C   ஆர்  எஸ்  பிஸ்ட் D   அலெக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் Answer Continue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 4

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 3

#  முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஒரு A   இராஜா B   மகாராஜா C   இராஜாதிராஜா D   மகாராஜாதிராஜா Answer  B   #  குஷான வம்சத்தின்   முதல் அரசர் யார் A   இரண்டாம் காட்பீஸ் B   முதலாம் காட்பீஸ் C   கனிஷ்கர் D   குவிஷ்கா Answer  B   #  அர்த்தசாஸ்திரத்தை   எழுதியவர் யார் A   சாணக்கியர்Continue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 3

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 2

#  வெள்ளி நாணயங்களை   முதன்முதலில் வெளியிட்ட குப்த மன்னர் A   குமார குப்தர் B   சமுத்திரகுப்தர் C   இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் D   முதலாம் சந்திரகுப்தர் Answer  C   #  குப்த அரசர்   ஸ்ரீகுப்தரின்   மகன் மற்றும் வழித் தோன்றல் A   முதலாம் சந்திர குப்தர் B   கடோத்கஜன் C   ராமகுப்தர் D   சமுத்திர குப்தர்Continue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 2

பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 1

#  ஜினர்   என்றால் A   வென்றவர் B   சிறந்த வீரர் C   அறிவு பெற்றவர் D   மதகுரு Answer  A   #  எது சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது A   கல்ஹானர்    சியூக்கி B   விசாகதத்தர்    இராஜதரங்கிணி C   காளிதாசர்    மாளவிகாக்னிமித்ரம் D   யுவான்சுவாங்    முத்ராராட்சஸம் Answer  C   #  சக ஆண்டு   ஆரம்பிக்கும் வருடம்Continue reading… பண்டைய இந்தியா | ANCIENT INDIA Model Question and Answer in Tamil – Page 1